OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

02.12.2021  |   Úvodná stránka

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ spoločnosť DOMOV SK s.r.o. so sídlom J.L.Bellu 531/20, Prievidza, 971 01, IČO: 36790966 ako prevádzkovateľ webového sídla www.domov-reality.sk, alebo tiež www.domovreality.skwww.domovsk.sk, a tiež spoločnosť Domov – Reality s.r.o. so sídlom J. L. Bellu 531/20, Prievidza, 971 01, IČO: 48 276 391, prehlasujú že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť osobne aj telefonicky u Zodpovednej osoby - Mgr. Oľga Mendelová: 0907150044, emailom: info@domovreality.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa:  www.domov-reality.sk/ochrana_osobnych_udajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu uvedeného v bode 2).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Prostredníctvom webového sídla spracúvame od vás iba tie údaje, ktoré nám svojvoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/ponuku/výkup nehnuteľnosti alebo otázku ohľadne dodávaných služieb, ako aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, za účelom vypracovania odpovede.
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
 • Všetci pracovníci
 • Spoločnosti DOMOV SK s.r.o. a Domov – Reality s.r.o., ich zamestnanci a spolupracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami poslaného príspevku alebo všetkých poslaných príspevkov z vášho e-mail konta.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ webového sídla: www.domov-reality.sk

Názov spoločnosti: DOMOV SK s.r.o.

Sídlo: J.L.Bellu 531/20, Prievidza, 971 01

IČO: 36790966

DIČ: 2022396376Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. 

2. Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí tak isto spracúvajú Vaše osobné údaje

Pri využití kontaktného formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý nám pomáha s prevádzkovaním, úpravou webového sídla a poskytovaním webového portálu. Nižšie uvedený subjekt sa nachádza v úlohe sprostredkovateľa, s ktorým máme podpísanú zmluvu v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR.

Názov služby

Typ služby

Sprostredkovateľ

WebSupport

dodávateľ The Hosting, The Hosting pre WordPress, Virtuálny server, Server manažér, Zálohovanie servera,Domény

Websupport, s.r.o.

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

Slovensko

IČO: 36 421 928

DIČ: 202 186 9234

IČ DPH: SK2021869234
3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Odpovedanie na dopyty/podnety/otázky/požiadavky Vami podaných prostredníctvom kontaktného formulára
 • Evidencia záujemcov o poskytnutie realitných služieb /kúpa, predaj, prenájom, výkup, darovanie a iné/
 • Vyhotovovanie: Sprostredkovateľských zmlúv, rezervačných zmlúv, kúpnych/darovacích/nájomných a iných zmlúv k prevodu alebo prenájmu nehnuteľností, záznamu o obhliadke nehnuteľností,
 • Evidencia záujemcov v databáze prevádzkovateľa
 • Archivácia listín a dokumentov v súlade s právnymi predpismi
 • Spracovanie účtovných dokladov a následná archivácia

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Kontaktné údaje
  - Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby
  - Telefónne číslo - pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia požiadavky
  - Adresa elektronickej pošty - pre potreby odpovedania na požiadavku

· Ďalšie údaje, ktoré môžu byť použité pre účely podľa bodu 3.

- Titul, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu klienta vo forme IBAN, adresa trvalého bydliska

5. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

6. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu vybavenia Vašej žiadosti/dopytu/podnetu, najviac však po dobu nevyhnutnú, určenú zákonom o účtovníctve v prípadoch, pri ktorých došlo k finančnej transakcii,
a po dobu maximálne päť (5) rokov v prípadoch, pri ktorých nedošlo k finančnej
transakcii.
Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
  - Osobne na každom kontaktom mieste;

- Prostredníctvom telefonickej linky: 0907 150044;
- Písomne na adrese Prevádzkovateľa: DOMOV SK s.r.o. so sídlom J.L.Bellu 531/20, 971 01, IČO: 36 790 966, alebo Domov – Reality s.r.o., J.L.Bellu 531/20, Prievidza, 971 01, IČO: 48 276 391.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.